اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان


اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲ اسفند ۱۳۹۷ با حضور مهندس ساعدی سرپرست فرمانداری فلاورجان و نخبگان شهرستان در حال برگزاری می باشد.

گفتنی است در ادامه نخبگان شهرستان از آثار تاریخی شهرستان فلاورجان دیدن کردند.

خبر در حال تکمیل می باشد…

اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان .ابوالحسنی
اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان با حضور مهندس ساعدی سرپرست فرمانداری فلاورجان .ابوالحسنی
اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان با حضور مهندس ساعدی سرپرست فرمانداری فلاورجان .ابوالحسنی
اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان .ابوالحسنی
اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان .ابوالحسنی
اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان .ابوالحسنی
اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان .ابوالحسنی
اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان .ابوالحسنی
اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان .ابوالحسنی
اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان .ابوالحسنی
اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان .ابوالحسنی
اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان .ابوالحسنی
اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان .ابوالحسنی
اولین همایش ملی پیشرفت شهرستان فلاورجان .ابوالحسنی