مراسم سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان برگزار شد.

مراسم سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان برگزار شد.

سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار
سی امین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان فلاورجان خرداد ۹۸ ،ابوالحسنی خبرنگار