مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر قهدریجان همراه با غبار روبی شهدا برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر قهدریجان همراه با غبار روبی شهدا ۱۱ بهمن برگزار شد.