رعایت پروتکل های بهداشتی توسط اکثریت هیئات مذهبی شهرستان فلورجان

رعایت پروتکل های بهداشتی توسط اکثریت هیئات مذهبی شهرستان فلورجان در ایام محرم