اربعین حسینی با اجرای کانون مداحان شهرستان فلاورجان

اربعین حسینی با اجرای مسئولین هیئت های مذهبی و کانون مداحان شهرستان فلاورجان در روستا ها و شهر های شهرستان