مشارکت بخشداربخش مرکزی و دهیاران روستا ها در اجرای شبکه آب در شهرستان فلاورجان

مشارکت بخشداربخش مرکزی و دهیاران روستا ها در اجرای شبکه آب در شهرستان فلاورجان