پیروان راه حاج قاسم اینک در لباس مدافعان و حافظان سلامت محله

ما گر ز سر بریده میترسیدیم
در محفل عاشقان نمی رقصیدیم
پیروان راه #حاج_قاسم اینک در لباس مدافعان و حافظان سلامت محله

گروهجهادیشهیداسماعیلسعیدی

پایگاهمقاومتبسیجشهیدبهشتی_فلاورجان

@modafe_mahdavi

http://kanonrf.ir/
ابوالحسنی رسانه