شنبه ۲۹ آذرنشست خبری رئیس هیئت امناء موسسه فرهنگی اجتماعی امام حسن علیه السلام جهت ساخت حسینه فلاورجانی ها در کربلا برگزار می شود.

شنبه ۲۹ آذرنشست خبری رئیس هیئت امناء موسسه فرهنگی اجتماعی امام حسن علیه السلام جهت ساخت حسینه فلاورجانی ها در کربلا برگزار می شود.

گفتنی است نمایندگان موسسه فرهنگی در هر روستا یک گروه منسجم با ارکان از همه گروه ها و سازمان های مردم نهاد و معتمدین و غیره تشکیل داده اند و به ساخت حسینیه فلاورجانی ها کمک می نمایند.