محرم آمد/هفته امر به معروف و نهی از منکر گرامی باد

دبیر شورای هیئات مذهبی شهرستان فلاورجان : کلیه مسئولین خیمه ها موقع اذان مغرب و عشاء اذان مغرب پخش شود و پس از آن به مدت ده دقیقه صدای اکو در کمترین وضعیت قرار دهند.