بازدید دانشجویان از آثار تاریخی پیربکران

طیاری رئیس دانشگاه علمی کاربردی: بازدید دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی امین از آثار تاریخی شهرستان فلاورجان بخش پیربکران در ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.