شهید محسن صفری و تقی مهرابی فلاورجان

تشییع پیکر شهید محسن صفری و تقی مهرابی فلاورجان با حضور حداکثری مردم و مسئولین برگزار شد.

وداع با شهیدان محسن صفری و تقی مهرابی مصلی نماز جمعه فلاورجان
اجرای مراسم تشییع شهیدان محسن صفری و تقی مهرابی فلاورجان
حضور فرماندار و معاونین در مراسم تشییع شهیدان محسن صفری و تقی مهرابی فلاورجان
مراسم تشییع شهیدان محسن صفری و تقی مهرابی فلاورجان

مراسم تشییع شهیدان محسن صفری و تقی مهرابی فلاورجان
حضور دبیر مواد مخدر استان در مراسم تشییع شهیدان محسن صفری و تقی مهرابی فلاورجان
پدر شهید محسن صفری در مراسم تشییع شهیدان محسن صفری و تقی مهرابی فلاورجان
انتظار ورود در مراسم تشییع شهیدان محسن صفری و تقی مهرابی فلاورجان