جایگاه اول شهرستان فلاورجان در پویش همدلی بسیج ملی کنترل فشار خون

جایگاه اول شهرستان فلاورجان در پویش همدلی بسیج ملی کنترل فشار خون

توسط کاربران سامانه یکپارچه بهداشت شهرستان فلاورجان در بین شهرستان های بالای دویس هزار  نفر استان اصفهان