رعایت بهداشت و شستن دستها از نکات پیشگیرانه در برابر ویروس کرونا

رعایت بهداشت و شستن دستها از نکات پیشگیرانه در برابر ویروس کرونا می باشد.

این ویروس با گرم شدن از بین می رود.

برای تمیز کردن سطوحی که تماس زیادی با دست افراد دارد با الکل یا وایتکس بصورت اسپری بپاشید.

بدستور علی ساعدی فرماندار شهرستان فلاورجان همه مسئولین تمام تلاش خود را با همدلی بکار میگیرند تا هیچ آسیبی به شهرستان وارد نشود.

در حال حضر فقط برای رعایت بهداشت از دست دادن پرهیز نمائید.