مساله تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی، عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جزء مسائل کلیدی هستند

رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری نمایندگان مجلس یازدهم

مساله تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی، عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جزء مسائل کلیدی هستند