اولین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان فلاورجان برگزار شد

برگزاری اولین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان فلاورجان (۲۷ مرداد) در سالن اجتماعات فرمانداری فلاورجان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور  سید جعفر موسوی معاون عمرانی فرمانداری فلاورجان ،صادقی  رئیس اداره بهزیستی  شهرستان و خانم دکتر مجیدی (توانخواه جسمی ،حرکتی ،ویلچری) کارشناس مناسب سازی شهرستان  فلاورجان برگزار شد مقرر شد  اداراتی که تا کنون اقدامات مناسب سازی را انجام نداده اند در اسرع وقت با هماهنگی کارشناس مناسب سازی بهزیستی اقدام نمایند.

همچنین مقرر شد فرمانداری فلاورجان  از اداراتی که در جلسه مناسب سازی برای معلولین  در تاریخ ۲۷ مرداد در فرمانداری برگزار شد علت عدم حضور را خواستار شود.