اجرای حسینیه سیار کانون مداحان شهرستان فلاورجان در روستای علیشاهدان بخش پیربکران

اجرای حسینیه سیار کانون مداحان شهرستان فلاورجان در روستای علیشاهدان بخش پیربکران