حسینیه سیار کانون مداحان شهرستان فلاورجان در روستای سیاه افشار بخش پیربکران

حسینیه سیار کانون مداحان شهرستان فلاورجان در روستای سیاه افشار بخش پیربکران