حسینیه سیار کانون مداحان شهرستان فلاورجان در روستای جولرستان،حسین آباد و کرسگان برگزار کرد

حسینیه سیار کانون مداحان شهرستان فلاورجان در روستای جولرستان،حسین آباد و کرسگان برگزار کرد.