جلسه شورای بخش با بخشدار بخش مرکزی و برسی مسائل و مشکلات روستا ها

جلسه شورای بخش با بخشدار بخش مرکزی و برسی مسائل و مشکلات روستا ها در دفتر بخشدار با حضور بخشدار محمود درویشی برگزار شد.