طلاب و روحانیون شهرستان فلاورجان ،اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام را محکوم نمودند

طلاب و روحانیون شهرستان فلاورجان ،اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام را محکوم نمودند