مظفر اسلامی در سمت رئیس اداره راه و شهر سازی شهرستان نائین

با حضور مهندس مظفر اسلامی در سمت رئیس اداره راه و شهر سازی شهرستان نائین روند تکمیل پروژه های آن شهر سرعت گرفته است.

ابوالحسنی نشر خبر شهرستان فلاورجان ۰۹۹۱۳۱۶۱۸۱۳