قوانین تبلیغات انتخابات شورای اسلامی …

قوانین تبلیغات داوطلبان انتخابات شورای اسلامی …

مدت فعالیت تبلیغات انتخابات شورای اسلامی، (به مدت ۷ روز)از تاریخ ۲۰/۳/۱۴۰۰ آغاز میگردد و پایان آن ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه تاریخ ۲۷/۳/۱۴۰۰ می باشد.

-در انتخابات شورای اسلامی کشور استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزد ها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی ، فلزی و یا جنس دیگر با ابعاد حداکثر ۱۰۰×۷۰  مجاز می باشد.

-نامزدهای شوراهای اسلامی میتوانند حداکثر یک ستاد تبلیغات انتخابات دایر نمایند.

-جهت چاپ اوراق و اقلام تبلیغاتی در چاپخانه ها، ارائه درخواست کتبی و رسمی ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزد  به چاپخانه و همچنین درج نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ در اوراق تبلیغاتی الزامی میباشد.