جلسه ستاد کرونای شهرستان فلاورجان برگزار شد


جلسه ستاد کرونای شهرستان فلاورجان با حضورعلی ساعدی فرماندار شهرستان فلاورجان و محمد علی بهرامی کیا رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فلاورجان سید جعفر موسوی معاون فرماندار و دبیر ستاد کرونای شهرستان فلاورجان (۶ مرداد)برگزار شد.

اهم مصوبات ستاد کرونای شهرستان فلاورجان(۶ مرداد)

کلیه شهرداران و بخشداران و دهیاران موظفند از امروز بعد از ظهر ۶ مرداد یک خودرو بهمراه بلندگو در شهر و روستا توسط شهرداران وهر بخش توسط دهیاران تبلیغات واکسن و فاصله گذاری و ماسک با خودرو و بلند گو انجام شود، دوم کمک به اتاق اصناف و نیروی انتظامی درامور اجرائی و سوم مصوبات دوره های قبلی با وضعیت قرمز به قوت خود باقی می باشد.
ابوالحسنی دبیرخانه ستاد کرونای شهرستان فلاورجان

http://kanonrf.ir/2021/07/28/جلسه-ستاد-کرونای-شهرستان-فلاورجان-برگ/