نایب قهرمانی هسا در مسابقات دو صحرانوردی در سطح وزارت

کسب مقام نایب قهرمانی هسا نماینده گروه هوایی را در مسابقات دو صحرانوردی در سطح وزارت را به عزیزان تیم تقدیم میدارم.

 کسب مقام قهرمانی هم به گروه ساصد به مربیگری آقای خدا رحمی مرد زحمتکش و عزیز دوست داشتنی و عزیزان تبریک عرض مینمایم ۔

ابوالحسنی خبرنگار